Termeni și condiții

Art. 1  Dispoziții introductive și definiții ale unor termeni

 1. Aceste condiții generale de afaceri (denumite în continuare "CGA") reglementează în conformitate cu prevederile articolului 1751 paragraful 1 din Legea nr. 89/2012, Codul Civil, legăturile legale între părți în cadrul contractului de achiziție (denumit in continuare "Contractul"), de partea vânzătorului se află compania de afaceri Textilomanie sro, IČ: 047 88 494, cu sediul social la: Lidická 700/19, 602 00 Brno, înscrisă în Registrul Comerțului deținut de Tribunalul Regional din Brno în secțiunea C, inserția 91898 (denumit în continuare „Vânzătorul”) , iar un antreprenor, consumator sau non-antreprenor acționează din partea cumpărătorului (denumit în continuare „Cumpărătorul”).
 2. Adresa destinată livrării de către Vânzător este: Velké dráhy 74e, 664 61 Opatovicee. 
 3. Aceste CGA se vor aplica tuturor contractelor încheiate prin intermediul magazinului online www.vyprodejpovleceni.cz (denumit în continuare „website-ul”) și altor contracte (de exemplu, încheiate fără mijloace care permit comunicarea la distanță) numai dacă aceste contracte se referă în mod expres la acestea.
 4. Obiectul contractului este bunurile specificate în propunerea de încheiere a contractului, adică pe website, cu proprietățile menționate în descrierea bunurilor (denumite în continuare „bunuri”).

Art. 2 Cont de utilizator și detalii de achiziție

 1. Pe baza înregistrării vizitatorului website-ului efectuată pe site, utilizatorul poate accesa interfața sa de utilizator. Poate comanda bunuri de pe interfața sa de utilizator (denumit în continuare „contul de utilizator”). Dacă interfața web a magazinului o permite, este posibilă și comanda mărfurilor fără înregistrare direct din interfața web a magazinului.
 2. Atunci când se înregistrează pe site și când comandă bunuri, utilizatorul este obligat să precizeze toate datele corecte și adevărate. Utilizatorul este obligat să actualizeze datele specificate în contul de utilizator ori de câte ori se schimbă. 
 3. Accesul la contul de utilizator este securizat printr-un nume de utilizator și o parolă. Utilizatorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare pentru a accesa contul său de utilizator.
 4. Utilizatorul nu are dreptul să permită utilizarea contului de utilizator de către terți.
 5. Vânzătorul poate anula contul de utilizator, mai ales în cazul în care utilizatorul nu își folosește contul de utilizator de mai mult timp sau în cazul în care își încalcă obligațiile care decurg din contractul de cumpărare.
 6. Utilizatorul recunoaște că este posibil ca contul de utilizator să nu fie disponibil non-stop, în special în ceea ce privește întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale Vânzătorului sau întreținerea necesară a hardware-ului și software-ului terților.

 
Art. 3  Contractul de achiziție

 1. Toate ofertele de vânzare a Bunurilor plasate pe site nu sunt obligatorii, iar Vânzătorul nu este în principiu obligat să încheie un Contract de cumpărare cu Cumpărătorul cu privire la bunurile oferite. Toate informațiile furnizate pe website au doar scop informativ și nu constituie o ofertă de încheiere a unui contract. Plasarea Bunurilor pe website este considerată o invitație de a depune oferte în sensul articolului 1780 alineatul 2 din Codul civil, iar propunerea de a încheia un contract de cumpărare se face numai prin trimiterea comenzii de către Cumpărător, direct prin intermediul website-ului, prin telefon, e-mail sau altfel intr-un mod similar. Contractul de cumpărare se încheie la acceptarea livrării comenzii completate corespunzător de către Vânzător către Cumpărător. În acest context, este exclusă aplicarea dispozițiilor articolului 1732 alin. 2 din Codul civil.
 2. Dacă stocurile Vânzătorului sunt epuizate sau dacă Vânzătorul nu este în măsură să îndeplinească condițiile conform paragrafului 1 și dacă Cumpărătorul a trimis o comandă pentru astfel de bunuri, Vânzătorul va contacta Cumpărătorul fără întârzieri nejustificate prin e-mail sau telefon și va sugera o cale de urmat.
 3. Vânzătorul va confirma primirea comenzii fără întârzieri nejustificate către Cumpărător printr-un e-mail informativ la adresa de e-mail specificată. Cu toate acestea, această confirmare, sau posibila sa trimitere, nu afectează crearea Contractului.
 4. Propunerea de încheiere a contractului, adică oferta de bunuri oferite pe website, poate fi revocată sau modificată de Vânzător în orice moment, prin schimbarea conținutului website-ului.
 5. Prin încheierea contractului, Cumpărătorul confirmă faptul că, înainte de încheierea contractului, s-a familiarizat temeinic cu conținutul propunerii (în special cu descrierea bunurilor, proprietățile sale, disponibilitatea și prețul de cumpărare) și cu aceste CGA și că este de acord necondiționat cu acestea.
 6. Cumpărătorul este de acord cu încheierea Acordului prin mijloace de comunicare, care permit încheierea Acordului fără prezența fizică simultană a părților. Cumpărătorul suportă, de asemenea, toate costurile utilizării acestor fonduri, în special costurile apelurilor telefonice efectuate, costul accesului la Internet și altele asemenea. Costurile utilizării acestor mijloace de comunicare sunt în valoare normală, în funcție de tariful serviciilor de telecomunicații utilizate de Cumpărător.
 7. Un contract încheiat în temeiul prezentului articol poate fi modificat numai prin acordul expres al ambelor părți în modul în care a fost încheiat sau din motive legale. Același lucru se aplică retragerii și modificării acestei dispoziții.
 8. Fiecare dintre părțile contractante are dreptul să se retragă din contract din motivele menționate în contract sau prin lege. Retragerea trebuie făcută în scris sau electronic și trebuie livrată în mod demonstrabil celeilalte părți.

Art. 4  Drepturile și obligațiile părților contractante

 1. Pe baza unui contract încheiat în mod corespunzător, Vânzătorul se angajează să livreze (să predea) în mod corespunzător și în timp util bunurile către Cumpărător și să îi permită să dobândească dreptul de proprietate asupra acestuia. Cumpărătorul se angajează să preia bunurile livrate în mod corespunzător și să plătească Vânzătorului prețul de achiziție specificat în propunerea de încheiere a Contractului, adică pe website.
 2. La executarea contractului, Vânzătorul este obligat să procedeze cu grija și responsabilitatea cuvenită și este îndreptățit să folosească terți pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din contract fără acordul prealabil al cumpărătorului, dar este responsabil pentru îndeplinirea acestora ca și cum ar fi furnizat el însuși performanța.
 3. Riscul de deteriorare a bunurilor trece către Cumpărător, care este consumator, în momentul primirii bunurilor de la transportator, sau direct de la Vânzător sau de la o altă persoană. Riscul de deteriorare a bunurilor revine Cumpărătorului, care este antreprenor, în momentul livrării bunurilor de către Vânzător sau, respectiv, de către o altă persoană către Cumpărător, către primul purtător. Același efect al transferului riscului de deteriorare a bunurilor, în cazul în care Cumpărătorul este antreprenor, are situația în care Cumpărătorul nu preia bunurile, chiar dacă Vânzătorul, transportatorul sau o altă persoană i-au permis să o manipuleze.
 4. Proprietatea asupra bunurilor trece către Cumpărător în momentul transferului riscului de deteriorare a bunurilor, dar nu înainte de plata integrală a prețului de achiziție al bunurilor. 
 5. În cazul unei presupuse încălcări a reglementărilor legale de către Vânzător, Cumpărătorul are dreptul să contacteze autoritatea de supraveghere a statului, care este Autoritatea cehă de inspecție comercială.

Art. 5  Răspunderea pentru defecte și garanția calității pentru consumatori și non-antreprenori

 1. Următoarele dispoziții se aplică numai Cumpărătorilor care îndeplinesc definiția consumatorului care nu este antreprenor, adică Cumpărătorilor care încheie un Contract în afara sferei activităților lor comerciale sau în afara performanței independente a profesiei lor (denumiți în continuare „consumator” și „non-antreprenor”).
 2. Vânzătorul este răspunzător față de consumator și non-antreprenor pentru faptul că bunurile nu prezintă defecte legale sau de fapt la primire (denumite în continuare „răspunderea pentru defecte”).
 3. Vânzătorul se angajează în plus către consumator și non-antreprenor că bunurile vor fi potrivite pentru utilizare în scopul obișnuit pentru o perioadă de 24 (douăzeci și patru) de luni de la primirea lor și că își vor păstra proprietățile obișnuite (denumite în continuare „garanția calității”).
 4. Cererile de răspundere pentru defecte și cererile de asigurare a calității în temeiul prezentului alineat (denumite în continuare colectiv „reclamații cu privire la bunuri”), consumatorul și non-antreprenorul sunt obligați să depună la Vânzător în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 24 (douăzeci și patru) de luni bunurile.
 5. Reclamațiile cu privire la bunuri pot fi făcute atât de consumator, cât și de non-antreprenor în scris (prin scrisoare la adresa desemnată pentru livrarea către Vânzător), prin e-mail la info@vyprodejpovleceni.cz sau prin telefon. Reclamația trebuie să includă desemnarea comenzii (de preferință o copie a facturii), o descriere a defectului în bunuri sau documentația acestuia (de exemplu, fotografii) și o alegere a reclamației. Consumatorul sau non-antreprenorul poate utiliza, de asemenea, formularul pentru revendicarea bunurilor. Vânzătorul contactează consumatorul sau non-antreprenorul fără întârzieri nejustificate pentru a-și putea procesa rapid reclamația cu privire la bunuri. Condiția pentru a face o cerere pentru bunuri este trimiterea bunurilor defecte fără întârziere nejustificată la adresa desemnată pentru livrarea către Vânzător. Vânzătorul se va ocupa de reclamația bunurilor în termen de cel mult 30 (treizeci) de zile de la aplicarea reclamației, adică mai ales de la livrarea bunurilor revendicate. În cazul în care creanța pentru bunuri este recunoscută ca justificată, Vânzătorul va rambursa consumatorului sau non-antreprenorului costurile suportate în mod oportun pentru exercitarea drepturilor sale. Dacă cererea pentru bunuri nu este recunoscută ca justificată, fiecare parte își va suporta propriile costuri.
 6. Drepturile asupra revendicării mărfurilor sunt dreptul la (a) eliminarea defectelor, dacă defectele mărfurilor pot fi înlăturate; (b) livrarea de bunuri noi sau părți de bunuri, dacă defectele nu sunt remediabile; (c) o reducere la prețul de achiziție al bunurilor; sau (d) retragerea din contract, în cazul în care dreptul de a alege aparține consumatorului saunon-antreprenorului. În cazul în care consumatorul sau non-antreprenorul nu alege una dintre creanțe sau dacă alege o creanță la care nu are dreptul în conformitate cu aceste CGA sau cu legea, Vânzătorul îl va contacta fără întârziere nejustificată prin e-mail sau telefon și va propune o altă procedură pentru soluționarea reclamațiilor privind bunurile.
 7. Rambursarea mărfurilor nu se aplică defectelor și calității reduse a mărfurilor cauzate de uzura obișnuită a acestora, utilizării și manipulării neprofesionale sau necorespunzătoare a bunurilor, utilizarea bunurilor în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate sau defectele bunurilor despre care consumatorul sau non-antreprenorul știa la încheierea contractului, sau cauzată de el însuși.
 8. Prezentul articol nu afectează niciun drept la despăgubire sau la o sancțiune contractuală.

Art. 6  Răspunderea pentru defectele antreprenorului

 1. Următoarele prevederi se aplică numai Cumpărătorilor care îndeplinesc definiția unui antreprenor, adică Cumpărătorilor care încheie un Contract în domeniul activităților lor comerciale sau în cadrul performanței independente a profesiei lor (denumit în continuare „antreprenor”).
 2. Vânzătorul este răspunzător față de antreprenor numai pentru defectele pe care le au bunurile atunci când riscul de daune îi revine antreprenorului, deși se va manifesta ulterior. Vânzătorul este, de asemenea, responsabil pentru defectele apărute după transferul pericolului, dacă acestea sunt cauzate de încălcarea obligațiilor vânzătorului.
 3. Livrarea bunurilor defecte este considerată o încălcare semnificativă a contractului numai dacă valoarea bunurilor livrate este mai mică de 60% din prețul de achiziție.  
 4. Antreprenorul este obligat să inspecteze bunurile și să evidențieze orice defecte în termen de 3 luni de la primirea bunurilor.

Art. 7 Retragerea din contract de către consumator

 1. Următoarele dispoziții se aplică numai Cumpărătorilor care îndeplinesc definiția consumatorului în sensul legii privind protecția consumatorilor, adică Cumpărătorilor care sunt persoane fizice și încheie contractul în afara sferei afacerii lor sau în afara sferei de performanță independentă a profesiei lor (denumit în continuare „consumator”).
 2. Consumatorul are dreptul să se retragă din contract fără să ofere motive în termen de 14 (paisprezece) zile de la data primirii bunurilor de la transportator, Vânzător sau o altă persoană (de exemplu, de la punctul de colectare). Consumatorul are dreptul de a se retrage din Contract fără a da motive în orice moment înainte de livrarea bunurilor.
 3. În scopul exercitării dreptului de retragere din contract, consumatorul trebuie să informeze vânzătorul cu privire la decizia sa de retragere din contract sub forma unei declarații clare. Această declarație trebuie făcută în scris (prin scrisoare la adresa desemnată pentru livrarea către Vânzător), prin e-mail la info@vyprodejpovleceni.cz sau telefonic. Cumpărătorul poate folosi formularul pentru retragerea din Contract.
 4. Perioada de retragere din contract este menținută dacă o declarație în conformitate cu alineatul (2) este trimisă de către consumator cel târziu în ultima zi a perioadei în conformitate cu alineatul (1).
 5. În cazul în care consumatorul se retrage din contract, el va trimite declarația în conformitate cu alineatul (2) în termen de 14 (paisprezece) zile de la data expedierii către Vânzător la adresa sa destinată livrării înapoi a bunurilor primite de la el. Consumatorul este obligat să returneze marfa completă, cu documentație completă, nedeteriorată, curată și, dacă este posibil, inclusiv ambalajul original, în starea și valoarea în care a primit-o. Costurile asociate cu returnarea bunurilor, în special costurile poștale sau de transport, sunt suportate de consumator.
 6. Dacă consumatorul se retrage din Contract, Vânzătorul va returna toate plățile primite de la acesta, inclusiv costul celui mai ieftin mod de transport pe care Vânzătorul îl oferă în prezent, cu excepția cazului în care Cumpărătorul nu a suportat costuri de transport la preluarea bunurilor. Plățile vor fi returnate de Vânzător în același mod ca și primite de consumator. Vânzătorul își va îndeplini această obligație în termen de 14 (paisprezece) zile de la livrarea declarației conform paragrafului 3. Cu toate acestea, Vânzătorul nu este obligat să restituie plățile către consumator înainte ca acesta să trimită bunurile sau să dovedească returnarea acestora către Vânzător.
 7. Consumatorul este răspunzător față de Vânzător pentru reducerea valorii bunurilor, care a apărut ca urmare a manipulării bunurilor diferit decât este necesar pentru a le manipula în ceea ce privește natura și proprietățile sale și pentru încălcarea taxelor în conformitate cu punctul 5 al acestui articol.

Art. 8 Condiții de plată și livrare

 1. Cumpărătorul este obligat să plătească Vânzătorului prețul de achiziție specificat în Contract în mod corespunzător și la timp.
 2. Prețurile bunurilor și serviciilor și toate taxele de pe site sunt contractuale și includ TVA. Prețurile mărfurilor enumerate pe website nu includ prețul pentru transportul mărfurilor sau pentru metoda de plată aleasă.
 3. Metodele și timpii obișnuiți de transport, precum și prețurile acestora, sunt enumerate pe website în secțiunea Cum cumpărați. 
 4. Livrarea mărfurilor este posibilă în toata Uniunea europeana.
 5. Termenul maxim pentru livrarea a bunurilor este de 14 (paisprezece) zile de la data încheierii contractului sau de la plata prețului de achiziție, dacă acesta urmează să fie plătit înainte de livrarea bunurilor. Dacă circumstanțele indică faptul că acest termen nu va fi respectat, Vânzătorul va contacta Cumpărătorul prin e-mail sau telefon înainte de expirarea acestuia.
 6. Plata „Twisto Pay” este asigurată de plățile Twisto ca, IČ: 01615165, înregistrată în Registrul Comerțului deținut de Tribunalul Municipal din Praga, Secțiunea B, Insert 19085, cu sediul social în Újezd ​​450/40, Malá Strana, 118 00 Praga 1 pe baza Facturilor Twisto prin atribuirea unei creanțe pentru plata unei plăți extinse către plățile Twisto ca, în condițiile specificate în „Termenii și condițiile generale pentru clienții serviciului„ TWISTO ”.

  În cazul în care Cumpărătorul folosește serviciul „Twisto Pay” mediat de Vânzător și furnizat de Twisto payment a.s., Cumpărătorul este obligat să plătească plata (adică prețul total de achiziție și costurile de expediere) în termen de 14 zile de la data livrării.

  Contractul de cumpărare va fi încheiat prin finalizarea comenzii de către Cumpărător, acceptarea comenzii de către Vânzător (confirmare scrisă prin e-mail) și plata bunurilor comandate de către Cumpărător sau prin utilizarea serviciului „Twisto”.

  Cumpărătorul este de acord că prin selectarea serviciului Twisto Pay în coșul de cumpărături al comerciantului și după aprobarea ulterioară a plății de către Twist, acesta acceptă „Termenii și condițiile generale pentru clienții serviciului„ TWISTO ”.

Art. 9  Dispoziții de penalizare

 1. Dacă una dintre părțile contractante are restanțe la plata oricărei plăți în temeiul contractului, cealaltă parte contractantă are dreptul să solicite dobânzi pentru restanțe în conformitate cu legislația aplicabilă..
 2. În cazul în care Cumpărătorul este un antreprenor, se acordă o penalitate contractuală în cuantum de 0,1% din suma neplătită pentru fiecare zi de întârziere în cazul neîndeplinirii obligației sale financiare.
 3. În cazul în care Cumpărătorul nu preia bunurile comandate în termen de 10 (zece) zile de la ziua în care i-a fost permis de către Vânzător, transportator sau altă persoană sau dacă refuză în mod nejustificat să preia bunurile, este obligat să plătească o penalitate contractuală de 10% din prețul de cumpărare.
 4. Vânzătorul este îndreptățit să se retragă din contract fără întârzieri nejustificate în cazul unei întârzieri în plata prețului de cumpărare pentru mai mult de 10 zile de către Cumpărător și, în special, în cazul încălcării altor obligații ale Cumpărătorului care decurg din Contract, prezentele CGA și/sau lege.
 5. Prezentul articol nu afectează niciun drept la despăgubire pentru daune.

Art. 12 Dispoziții finale

 1. Aceste CGA sunt eficiente pentru părțile contractante, așa cum este menționat pe website la momentul încheierii contractului și fac parte integrantă din acesta.
 2. Vânzătorul declară că prelucrează toate datele personale în conformitate cu politica sa de confidențialitate.
 3. În cazul unor discrepanțe sau neconcordanțe între formularea acordului și prezentele CGA, prevederile din acord vor prevala.
 4. În chestiuni care nu sunt reglementate de contract sau de aceste CGA, relația juridică dintre părțile contractante este reglementată de legislația cehă, dacă este permisă alegerea acesteia, cu excluderea conflictului de legi și a legii comercianților internaționali, într-un stat în vigoare la momentul încheierii contractului.
 5. Toate litigiile care decurg din contract vor fi soluționate de instanțele competente la nivel local, de fapt și funcțional din Republica Cehă, cu excepția cazului în care se ajunge la un acord între părțile contractante.
 6. Potențialele litigii ale consumatorilor pot fi soluționate și în afara instanței. Într-un astfel de caz, consumatorul poate contacta entitatea pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor, care este, de exemplu, autoritatea cehă de inspecție comercială sau poate soluționa litigiul online printr-o platformă dedicată ODR. Mai multe informații despre soluționarea extrajudiciară a litigiilor pot fi găsite aici. 
 7. Dacă există suspiciunea că Vânzătorul încalcă reglementările legale, există posibilitatea de a contacta Autoritatea Cehă de Inspecție Comercială, care are dreptul să inspecteze Vânzătorul. Puteți găsi mai multe informații la www.coi.cz.
 8. Aceste CGA se aplică exclusiv și este exclusă utilizarea propriei afaceri a cumpărătorului sau a unor condiții similare.
 9. În cazul în care anumite prevederi ale Acordului și/sau prezentelor CGA sunt sau devin invalide sau ineficiente, valabilitatea sau eficacitatea altor dispoziții ale Acordului și/sau aceste CGA vor rămâne neafectate. Părțile contractante se angajează să înlocuiască prevederile nevalide sau ineficiente ale contractului și/sau prezentele CGA cu dispoziții valabile care, prin conținutul și semnificația lor, corespund cel mai bine conținutului și semnificației dispozițiilor inițiale.
 10. Prin trimiterea comenzii, Cumpărătorul își exprimă voința sigură, liberă și serioasă de a încheia contractul, confirmă autonomia și capacitatea sa de a încheia contractul și, de asemenea, că contractul nu este încheiat în primejdie în condiții vizibil nefavorabile.
 11. Aceste GTA sunt publicate permanent și puse la dispoziție pe site. Vânzătorul își rezervă dreptul de a le modifica fără o notificare prealabilă.
 12. Aceste GTC intră în vigoare la 25. 5. 2018.